Biodiversitet

Naturens mångfald är grundstenen för allt liv. Enligt Finlands grundlag har alla i Finland ansvar för naturen och dess mångfald, för miljön och vårt kulturarv. 

Vi kan ge mångfalden möjligheter genom att aktivt återställa naturen. Människan kan inte imitera naturens egna komplicerade processer: det lönar sig att ge naturen utrymme och bästa möjliga förutsättningar att fungera på egen hand.

en fjärdedel av naturens mångfald finns under markytan

På Qvidja kommer en artkartläggning att arrangeras sommaren 2017. De utrotningshotade arterna kommer att kartläggas och skyddas. I källaren på Qvidja slott trivs källarspindeln (Meta menardi), som har observerats på endast några få ställen i Finland. Också Finlands största fjärilart, den fridlysta apollofjärilen (Parnassius apollo), trivs på gården.

På Qvidja är djurens välmående en central värdering. Vi strävar efter att planering av byggnader, betestyp, flockstorlek och även de minsta detaljerna i djurens vardag ska göras enligt bästa möjliga förståelse. Vi anser att djuren har rätt till ett arttypiskt, stressfritt och naturligt liv. Djurens levnadsförhållanden och skötsel måste motsvara detta.

Vi tar hänsyn till naturen i all byggverksamhet på gården. Det betyder bland annat att vi planerar våra byggnader enligt fjärilarnas flygrutter och djurens bo- och utfodringsplatser – vi strävar efter att ge biodiversiteten det utrymme den behöver.

Biodiversiteten kan främjas på flera olika sätt. En mångsidig växtlighet måste vara varierande, också i höjd. Vi sköter Qvidjas skogar med kontinuitetsskogsbruk. Qvidjas åkrar har skyddszoner där det växer mångåriga växter som minskar den mängd näringsämnen och matjord som försvinner från åkrarna. Det finns även en våtmark dit näringsämnena rinner i stället för att rinna ut i havet. Åkerskogsbruk är ett sätt att främja biodiversitet. 

Ju mångsidigare naturen är, desto bättre skyddad mot yttre hot är den. En riklig artmångfald stärker gårdens produktionssäkerhet.

Jord och mikrober

Biodiversiteten är inte begränsad endast till livet ovan jord, utan en fjärdedel av naturens mångfald finns under markytan. Det finns liv under och ovan jord, på åkrarna och i åkerkanterna. Om vi tar hand om mikroberna i jorden blir också jordens mineraler och spårämnen mer tillgängliga.


Läs mer:
EcoWatch: Scientists start to look at ground beneath their feet for solution to to climate change
Scientific American: Soil fungi serve as bacterial highways and dating services
Phys.org: Immense species richness of bacterial-eating microorganisms discovered in soil